Avantatges de Biotek Additius

Estalvi Enerètic

Biotek, barrejat amb el combustible, origina un augment de l’energia alliberada en la combustió, aconseguint que aquesta sigui més completa, i per tant, un major rendiment del motor.

L’augment de l’energia en la combustió es tradueix directament en un estalvi energètic.

Sabem que, en la combustió, una part del calor produït es perd associat als productes de la combustió; aquestes pèrdues es poden agrupar en dos tipus:

Pèrdues per Incremats (Qi):

Corresponen al poder calorífic dels productes de la combustió que no han estat totalment oxidats.

Entalpia dels productes de la combustió (Qhs):

Correspon a la calor utilitzada a escalfar els fums fins a la temperatura a la qual escapen, ja que a partir d’aquest punt la calor que emmagatzemen no es recupera.

BIOTEK aconsegueix que aquestes pèrdues d’energia es redueixin considerablement, en reduir-se de manera notable els incremats i els gasos de la combustió, originant-se un major aprofitament energètic.

Reducció de la contaminació

Quant menor són les pèrdues per incremats (Qi) i menor són les pèrdues per escalfaments dels fums dels gasos generats per mala combustió (Qhs), major és el rendiment de la combustió.

Conseqüències:

Menor emissió d’hidrocarburs i incremats

Menor emissió de monòxid de carboni (CO)

Menor emissió de CO2

Menor emissió de NOX

Menor emissió de derivats del nitrogen

Reducció dels costos

L’ús de BIOTEK disminueix a curt i llarg termini les tasques de manteniment que s’han de realitzar en els dipòsits, motors, cambres de combustió, i en general en tots els elements físics que formen part dels circuits de combustible i dispositius en els quals es desenvolupa la combustió.

La millora en la combustió, assegura que els residus habituals en les cambres es redueixin en quanties importants. No sols s’evita l’aparició d’ells, sinó que a més, BIOTEK contribueix a l’eliminació gradual dels ja existents. Igualment, origina l’eliminació de residus en les zones de post-combustió, evitant la incrustació d’ells.

No es abrasiu.

Dissol les parafines i els llots que acompanyen als combustibles.

Dissocia les partícules d’Hidrogen i Oxigen, evitant els problemes de la humitat en el combustible.

Evita la cristal·lització i la congelació dels combustibles.

Evita la formació de Costres de Sutges, augmentant la velocitat de transferència de calor en el tubs.

Evita la formació d’escòries dures en les llars i refractaris originades per la mescla de residus amb sulfurs metàl·lics.

Evita la formació d’incrustacions i s’impedeix la formació d’esquerdes i fissures.

¿Necesites més informació?

Abrir chat