Biotek Aditivos para combustibles

¿Què és Biotek?

Biotek és un additiu per a combustibles.

Es tracta d’un producte NOU, fruit de molts anys d’estudi i de nombrosos assajos, amb una formulació idònia que interactua amb tota mena de combustibles derivats del petroli, millorant de forma substancial la combustió.

Els productes de la competència necessiten diferents additius per a realitzar les funcions d’un sol envàs de Biotek.

Avantatges de Biotek

Estalvi energètic

Biotek, barrejat amb el combustible, origina un augment de l’energia alliberada en la combustió, aconseguint que aquesta sigui més completa, i per tant, un major rendiment del motor. L’augment de l’energia en la combustió es tradueix directament en un estalvi energètic. Sabem que, en la combustió, una part del calor produït es perd associat als productes de la combustió; aquestes pèrdues es poden agrupar en dos tipus: Pèrdues per Incremats (Qi) y Entalpia dels productes de la combustió (Qhs).

Disminució de la contaminació

Quant menor són les pèrdues per incremats (Qi) i menor són les pèrdues per escalfaments dels fums dels gasos generats per mala combustió (Qhs), major és el rendiment de la combustió.

Reducció de costos de manteniment

L’ús de BIOTEK disminueix a curt i llarg termini les tasques de manteniment que s’han de realitzar en els dipòsits, motors, cambres de combustió, i en general en tots els elements físics que formen part dels circuits de combustible i dispositius en els quals es desenvolupa la combustió.

Ara que ja coneix els nostres avantatges

Li proposem realitzar una prova en els motors dels vehicles, maquinària i vaixells que vostè consideri, així com la seva utilització en benzineres o dipòsits que cregui convenients, mesurant els paràmetres exposats abans i després d’utilitzar Biotek.

Els resultats el sorprendran!

Estalvi en consum de combustible entre un 10% i un 12%.

Estalvi en consum d’ADBlue entre un 8% i un 12% (en motors de gasoil).

Estalvi en el desgast del sistema d’injecció (Injectors, Canonades, Bomba d’Injecció, Filtres).

Millora del rendiment del motor (Eliminació de Carbonissa, Neteja y Lubricació del Motor).

Menor desgast del filtre de partícules, catalitzador, vàlvula EGR. Eliminació de fums.

Reducció del soroll del motor. Sense problemes en el control d’emissions en la inspecció de la ITV.

Baixada important en l’emissió de gasos nocius, inclòs el NOX.

Abrir chat